Menu
  • Cancel/modify
    reservation

GDS codes

Amadeus:

OK MILDUO

Apollo-Galileo: OK H0674
Sabre-Abacus OK 456379
Worldspan: OK DUOMO